متانول پتروشیمی بوشهر
عسلویه فاز 2
شرکت پتروشیمی بوشهر
1/3/92
100%

جزئیات پروژه

شرح پروژه
محل پروژه
کارفرما
تاریخ شروع
پیشرفت پروژه