پروژه های در دست اجرا

اجرای کامل عملیات A/Gپایپینگ یوتیلیتی (واحد های121 ، 125 تا 130 و 132) فاز 13 پارس جنوبی شامل:اجرای عملیات رنگ و سند بلاست، عایق کاری گرم و سرد، اجرای عملیات پایپینگ خطوط CS، SS، GRP، Cu.Ni، Gal به همراه ساخت و نصب ساپورت های مربوطه و اجرای عملیات PWHT و NDT و پیش راه اندازی

“کارفرما شرکت مپنا – نیر پارس”


اجرای کامل عملیات U/G پایپینگ یوتیلیتی و  واحد 108 و 111 فاز 13 پارس جنوبی شامل خاکبرداری، اسپول سازی، اجرای خطوط، تنش زدایی، کلیه عملیات NDE، تست، عایق کاری، سند فیل و بک فیل

“کارفرما شرکت مپنا – نیر پارس”


اجرای کامل عملیات CIVIL واحدهای یوتیلیتی و108 فاز 13 پارس جنوبی شامل خاکبرداری، تسطیح و رگلاژ، اجرای Ditch-Trench-Paving، سند فیل و بک فیل، اجرای پرایمر و Coating

“کارفرما شرکت مپنا – نیر پارس”


اجرای کامل عملیات U/G پایپینگ  واحد های  109، 122 ، 108 و یوتیلیتی،فاز 14 پارس جنوبی

“کارفرما شرکت مپنا – نیر پارس”


اجرای کامل عملیات A/Gپایپینگ واحد های 109 ، 121 ، 122 ، 125 تا 130 و 132 فاز 14 پارس جنوبی شامل:اجرای عملیات رنگ و سند بلاست، عایق کاری گرم و سرد، اجرای عملیات پایپینگ خطوط CS، SS، GRP، Cu.Ni، Gal به همراه ساخت و نصب ساپورت های مربوطه و اجرای عملیات PWHT و NDT و پیش راه اندازی

“کارفرما شرکت مپنا– نیر پارس”


اجرای کامل خط “32 اتان فازهای 17 و 18 پارس جنوبی شامل اجرای عملیات خاکبرداری، سند فیل و بک فیل،تهیه ماسه و خاک سرندی، آرماتور و قالب بندی، بتن ریزی، ساخت Valve-Pit، اجرای عملیات پایپینگ، تنش زدایی، تست و عایق کاری

“کارفرما شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران IPMI


اجرای عملیات ساخت و نصب یک دستگاه مخزن بوتان و دو دستگاه مخزن پروپان به همراه اجرای فونداسیون های مربوطه.

“کارفرما-شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه “