ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی

  • a
  • a
  • a

ساختمان های شرکت گاز

نقش صنعت ساختمان چه در توسعه زيربنايي کشور و چه در زندگي شخصي شهروندان نقش خطيري را به عهده پيمانکاران میگذارد و بر همين اساس شرکت شبدیز صنعت آپادانا وظيفه و هدف اصلي خود را ارتقاء اين صنعت براي توسعه زيربنايي خدمات کشور میداند. در این راستا شرکت شبدیز صنعت آپادانا در نظر دارد با بهره گيري از مزیتهاي رقابتي و امکانات تخصصي توان خود را به اجراي پروژههاي ملي به کار گيرد. شرکت طي مدت فعاليت خود توانسته است گامهاي درخور توجهي در عرصه فعاليتهای عمراني در بخش ساختمان های مسکونی، آموزشی ، اداری – تجاری، فرنگی- ورزشی و…. برداشته و به ايفاي نقش آرماني خود که همان نوآوري و کارآفريني میباشد بپردازد.

تاریخ
دسته بندی
ساخت, مهندسی