آموزش و مشاوره

سوابق ارزنده هر شرکت خود زمینه ای است برای انتقال تجارب و آموزه‌های قبلی به دیگر شرکت‌ها و از این رو شرکت شبدیز صنعت آپادانا به واسطه تجارب کسب نموده قبلی از پروژه ها و کارفرمایان معظم خود افتخار دارد تا با انتقال این آموزه ها در قالب قراردادهای آموزش و مشاوره سهم کوچکی در اعتلای صنعت کشور عزیزمان داشته باشد.