آموزش و مشاوره

سوابق ارزنده هر سازمان خود زمینه ای است برای انتقال تجارب و آموزه‌های قبلی به دیگر شرکت‌ها و از این رو گروه سرمایه گذاری و مهندسی شبدیز به واسطه تجارب کسب نموده قبلی از پروژه ها و کارفرمایان معظم خود افتخار دارد تا با انتقال این آموزه ها در قالب قراردادهای آموزش و مشاوره سهم کوچکی در اعتلای صنعت کشور عزیزمان داشته باشد.