تامین نیروی انسانی

شرکت شبدیز صنعت آپادانا با بهره مندی از مدیران و پرسنل متخصص و متعهد شبکه بزرگی از نیروهای انسانی را به صورت بلفعل و بالقوه در اختیار دارد که متناسب با فعالیت‌های صنعتی مورد درخواست امکان تجهیز پروژه‌ها را به منابع انسانی در سریع‌ترین زمان ممکن دارد و در همین راستا پروژه‌های بزرگی را نیز با کارفرمایان معظم خصوصاً در صنایع نفت و گاز به انجام رسانده است