طراحی و مهندسی

روند رو به رشد توسعه ی صنعتی کشور و لزوم حضور گسترده ی شرکت های توانمند و با تجربه ی داخلی در پیشبرد اهداف سند چشم انداز، موجب گردیده تا این شرکت، با پشتوانه ی تجربه های عظیم و بسیار ارزشمندی که در طول سال های متمادی به دست آمده است. به عنوان یک پیمانکار عمومی، عهده دار انجام پروژه های بزرگ عمرانی و صنعتی در زمینه های گوناگون، مطرح گردد.

بی شک یکی از مهمترین دپارتمان های مستقر در این سازمان واحد فنی و مهندسی می باشد که وظایف سنگین و مسئولیت های حساسی را به عهده دارد. هدف دپارتمان مهندسی این شرکت این است که بیشترین بهره وری از عملکرد کلی طراحی و ساخت را داشته باشد.

مظالعات تیم مهندسی شامل تمام و یا بخشی از موارد زیر است:

 • امکان سنجی
 • امکان سنجی اقتصادی
 • امکان سنجی اجرایی
 • امکان سنجی زمانی

طراحی (اصولی، پایه، جزییات)

 • مطالعات فرایند ادراکی
 • دیاگرام های پایپینگ و تجهیزات اولیه
 • تعریف و سایز بندی تجهیزات اصلی
 • تعریف و سیستم های کنترل و ایمنی
 • طرح های اولیه
 • دستورالعمل های اجرایی
 • امکان سنجی ساخت
 • مستند سازی فرایندهای ساخت

دپارتمان مهندسی این شرکت شامل زیرگروه های زیر می باشد:

 • مکانیک
 • پایپینگ
 • فرآیند
 • سیویل
 • برق
 • تجهیزات و کنترل
 • مهندسی ساخت