شرکت شبدیز صنعت آپادانا

ارائه دهنده خدمات پیمانکاری در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی

ویدئو

X